Tasa-arvo vaatii jatkuvia tekoja

Marraskuun alussa ”vietettiin” Naisten palkkapäivä. Naisten palkkapäivällä tarkoitetaan sitä, että sukupuolten välisen palkkaeron vuoksi naiset työskentelevät tämän päivän jälkeen kuvaannollisesti loppuvuoden ”ilman palkkaa”. Tämä sai minut jälleen ajattelemaan sitä, miten paljon enemmän myös meidän kotikunta voisi tehdä tasa-arvon edistämiseksi. Porvoo on paitsi koti noin 51 000 asukkaalle, myös työnantaja yli 3000 työntekijälle. 

Porvoo edistää monella tasa-arvoa arjen tekojen kautta jo nyt, mutta tämä ei riitä. Tasa-arvon edistäminen tulee olla suunnitelmallista ja sitä tulee huomioida jatkuvasti, kaikessa mitä kunta tekee. Monesti ajatellaan niin, että koska kunta-alalla on suhteellisen avoin palkkapolitiikka ja palkkausjärjestelmät jotka eivät juuri anna tilaa ns. perusteettomille palkkaeroille niin kunta on tasa-arvoinen. Tosiasia on kuitenkin se, että tasa-arvo koskee niin paljon muutakin kuin palkkausta.  

Puhutaan esimerkiksi kaavoituksesta. Tutkimukset osoittavat, että julkisen liikenteen käyttäjistä enemmistö on naisia, kun taas autolla ajaa useammin miehet. Vastaavasti, kevyen liikenteen väyliä käyttää useammin naiset, yleensä vielä työntäen lastenrattaita. Lumenaurauksena priorisoidaan lähes aina autokaistat kun taas kevyenliikenteenväylät, pientareet ja bussipysäkit tulevat viimeisenä.  

Jotta myös mm. edellämainituissa asioissa huomoitaisi tasa-arvo paremmin, olisi ensisijaisen tärkeää, että Porvoon kaupunki allekirjoittaisi Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. 

Euroopan kuntaliittojen yhteistyöjärjestö CEMR – Council of European Municipalities and Regions – ja sen kumppanit ovat laatineet Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Peruskirjan allekirjoittajat sitoutuvat edistämään naisten ja miesten välistä tasa-arvon toteuttamista. Kyseessä on vapaaehtoinen sitoumus viedä olemassa oleva lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset käytäntöön kunnissa ja alueilla. Peruskirja antaa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten naisten ja miesten välistä tasa-arvoa voidaan edistää käytännössä esimerkiksi asumisen, terveyden, sosiaalipalveluiden, vapaa-ajan, liikenteen ja julkisten hankintojen näkökulmasta. 

Peruskirjan allekirjoittanut kunta tulee laatia ja ottaa käyttöön tasa-arvon edistämistä tukeva toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma sisältää tavoitteet, mittarit ja resurssit siihen, miten käytännössä tasa-arvoa edistetään kunnan kaikilla tasoilla.  

On aika ryhtyä toimeen. Tasa-arvoa ei edistetä juhlapuheilla – vaan konkreettisilla teoilla, kunnan kaikilla tasoilla.  

Comments are closed.